Thaicon Product

กิจกรรมกับคู่ค้า

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพแนล จำกัด ได้แจกถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านบริเวณใกล้โรงงาน "ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด - 19" ทางบริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพแนล จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงหลักการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลองค์กรที่ดีโดยดำเนินงานด้วยสำนึกความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชน และได้ยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ยึดต่อแนวปฏิบัติสากล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งจะมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนREAD MORE

กิจกรรมกับคู่ค้า

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดในปัจจุบัน ทางบริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสามโคก ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 บริจาคน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค รวมถึงเครื่องดื่ม น้ำอัดลม และบริจาคข้าวกล่องจำนวน 40 กล่องทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสามโคก #อิฐมวลเบาไทคอน #อิฐที่ช่างมืออาชีพเลือกใช้ read more...

✨งานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด หรือ ไทคอน ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินจากคณะกรรมการโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ (ห้อง Hole In One ๑) โดยมีตัวแทนจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในงาน ????รางวัลนี้เป็นเครื่องแสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ของไทคอน และตอกย้ำความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคม ????ก่อนเข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมไทคอนได้เผชิญกับข้อร้องเรียนจากชุมชุนเป็นระยะ และตระหนักถึงความสำคัญของความเดือดร้อนที่เกิดกับชุมชน จึงได้จัดทำโครงการติดตั้งเครื่องกลั่นเพื่อลดการปล่อยไอน้ำออกสู่ชั้นบรรยากาศ โดยกลั่นเป็นน้ำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตนอกจากแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนแล้ว ยังลดการใช้ทรัพยากรน้ำได้อีกด้วย ????ดังนั้นเมื่อมีหนังสือเชิญให้เข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ไทคอน จึงยินดีตอบรับเข้าร่วมโครงการ โดยไทคอนได้รับประโยชน์จากการที่คณะกรรมการเข้ามาเป็นที่ปรึกษา ทำให้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบมากขึ้น ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และที่สำคัญเมื่อ ไทคอน ผ่านเกณฑ์ตรวจประเมินจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม รางวัลดังกล่าวจะเป็นเครื่องการันตี และเพิ่มความเชื่อมั่นในการอยู่ร่วมกันของโรงงานและชุมชนโดยรอบต่อไปในอนาคต read more...

บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด ได้มอบเงินจำนวน 500,000บาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 และเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติภารกิจตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อ Covid-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อการรักษาชีวิตของผู้ป่วย read more...

นักศึกษา​ สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม​ ภาควิชาเคมี​ คณะวิทยาศาสตร์​ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทำงานวิจัย​โครงงานพิเศษเรื่อง "การผลิตอิฐมวลเบาโดยใช้กากตะกอนน้ำเสียจาก โรงงานอุตสาหกรรมและตะกอนยิปซั่มจากโรงไฟฟ้า" ทาง #บริษัทไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนลจำกัด ได้สนับสนุนการใช้ตู้อบไอน้ำ​ ในการทำงานวิจัยครั้งนี้​ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไป♥️ read more...