ปัญหา: การเลือกใช้ขนาดอิฐมวลเบาไม่เหมาะสมกับงาน

ควรเลือกใช้ความหนาของอิฐมวลเบาให้เหมาะสมกับงาน จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อฉาบ ยกตัวอย่างเช่น ผนังก่ออิฐรวมฉาบ

– ผนังที่มีความหนา 9 ซม. ต้องเลือกใช้อิฐมวลเบาที่มีความหนา 7 ซม.

– ผนังที่มีความหนา 10 ซม. ต้องเลือกใช้อิฐมวลเบาที่มีความหนา 7.5 ซม.

– ผนังที่มีความหนา 15 ซม. ต้องเลือกใช้อิฐมวลเบาที่มีความหนา 12.5 ซม.

– ผนังที่มีความหนา 20 ซม. ต้องเลือกใช้อิฐมวลเบาที่มีความหนา 17.5 ซม. เป็นต้น