Thaicon Product
flashbanner01
flashbanner02
flashbanner03
WELCOME บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด
“จากผู้นำด้านก่อสร้างสู่ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบยั่งยืน”

block บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด เป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัทสี่แสงการโยธา จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านก่อสร้างในประเทศไทย คณะผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบยั่งยืน ควบคู่ไปกับช่องทางในการดำเนินธุรกิจจึงได้จัดตั้งบริษัทขึ้นในปี 2547 โดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันนี ผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้ชื่อสินค้าอิฐมวลเบาไทคอน (Thaicon product) อิฐมวลเบาไทคอนมีคุณสมประโยชน์เหนือกว่าอิฐก่อสร้างประเภทอื่นๆ หลายด้าน เช่น กันไฟ กันเสียง กันความร้อน ใช้งานง่าย ทนทาน น้ำหนักเบา ซึ่งช่วยลดเวลาในการก่อสร้าง และค่าแรงงาน อิฐมวลเบาไทคอน จึงเป็นนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

กิจกรรมกับคู่ค้า

บริษัทฯได้จัดให้มีการถ่ายเทความรู้ สู่ลูกค้าเพื่อให้รู้จักการใช้สินค้าดีขึ้นอยู่เป็นประจำ สอดคล้องกับนโยบายการทำธุรกิจที่ช่วยให้คู่ค้าเพิ่มผลกำไร มีการบริหารต้นทุนดีขึ้น รวมถึงช่วยเพิ่มรายได้ และตำแหน่งผลกำไรของ บริษัทฯ คู่ค้าเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันในตลาด

กิจกรรมกับพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายแน่วแน่ที่จะมอบสินค้า การบริการก่อนและหลังการขาย ให้กับคู่ค้าทางธุกิจทุกรายอย่างสูงสุด สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจ ที่ว่า "FOR YOU WE CARE" บริษัทฯได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน และรถขนส่งอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

กิจกรรมเพื่อสังคม

การมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาสังคม เป็นแนวทางที่บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมล่าสุด บริษัทฯ ได้ช่วยสร้างอาคารเอนกประสงค์ให้กับวัดชลประทานรังสฤษดิ์ เพื่อให้เป็นสถานที่แก่พระภิกษุสงฆ์ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่สาธารณชนต่อไป